GDPR info pro pacientyInformace pro pacienty o zpracování a zabezpečení jejich osobních údajů

Podle:

-          nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

-          zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Tato informace je podávána za účelem splnění povinnosti vyplývajících z pravidel zpracování a zabezpečení osobních údajů, zejména v souvislosti s povinným informováním subjektů osobních údajů (pacientů).

Správcem osobních údajů je:

-        Rehabilitační centrum Konice s.r.o.

-        Tyršova 414, Konice, 798 52

-        IČ: 293 78 681

-        www.rehabilitacekonice.cz

Správce je poskytovatelem zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

Účely zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje subjektů (pacientů) za účelem:

-        poskytování zdravotních služeb,

-        sdělování údajů o zdravotním stavu pacientům i dalším oprávněným osobám (např. při návaznosti péče jinému poskytovateli zdravotních služeb či pacientem určeným osobám),

-        administrativní a organizační činnosti související s poskytováním zdravotních služeb (například objednávání pacientů),

-        zajištění úhrady poskytnutých zdravotních služeb ze strany zdravotní pojišťovny, vedení účetnictví v souladu s příslušnými právními předpisy.

Právní titul pro zpracování

Právním základem pro zpracování osobních údajů je:

-        plnění právních povinností správce vyplývajících z právních předpisů (především ze zákona o zdravotních službách, předpisů v oblasti zdravotního pojištění),

-        plnění smlouvy uzavírané mezi správcem a pacientem,

-        ochrana oprávněných zájmů správce a pacientů.

Zpracování osobních údajů pacientů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem, bez něhož nemůže dojít k poskytnutí zdravotní služby.

Správce v souvislosti se zpracováním osobních údajů od pacientů nemusí vyžadovat a nevyžaduje souhlas se zpracováním.

Předávání osobních údajů

Osobní údaje pacientů mohou být předány dalším osobám, kterými mohou být:

-        jiný poskytovatel zdravotních služeb při návaznosti péče,

-        osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle zákona o zdravotních službách.

-        zdravotní pojišťovna.

Osobní údaje pacientů nejsou předávány jiným osobám a nejsou předávány do zahraničí.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány v souladu s vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje zpracovávané pro další účely výše uvedené jsou zpracovávány po dobu stanovenou právními předpisy nebo po dobu, po kterou budete naším pacientem, a následně po dobu pěti let poté, co prokazatelně naším pacientem přestanete být.

Práva subjektů údajů (pacientů)

Při zpracování osobních údajů má každý pacient zejména následující práva týkající se ochrany jeho osobních údajů a vyplývající z obecného nařízení o zpracování osobních údajů:

-        právo požadovat přístup ke svým osobním údajům,

-        právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme,

-        právo na omezení zpracování,

-        právo na výmaz osobních údajů,

-        právo na přenositelnost údajů,

-        právo podat stížnost u dozorového orgánu,

-        právo vznést námitku proti zpracování.

Přístup k dalším informacím o zpracování a zabezpečení osobních údajů

Tyto informace představují základní shrnutí přístupu správce ke zpracování osobních údajů. Podrobnější pravidla zpracování a zabezpečování jsou zpracovány ve vnitřní směrnici správce, který je pro pacienty k dispozici k nahlédnutí v tištěné podobě v provozovně správce.